มารู้จัก PISCINE กันเถอะ

คุณจะได้เรียนรู้อะไร : Hard skills และ Soft skills?

HARD SKILLS

 • Shell
 • HTML
 • CSS
 • Java Script

SOFT SKILLS

 • หลากหลาย Soft skills
  • การตรงต่อเวลา
  • การสื่อสาร
  • การนำเสนอ
  • การมีวินัยในตนเอง
  • ไม่เคยยอมแพ้
  • ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต