ความสำเร็จครั้งแรก!

The first group of cadets

Completing the Common Core

Mr. Thitiwut Somsa 

Intra name : tsomsa

Mr. Thanapol Liangsoonthornsit

Intra name : tliangso

Mr. Andre Bossel

Intra name : abossel 

Mr. Sivarak Harnvongsa 

Intra name : sharnvon

Mr. Anton Vergun

Intra name : smackere