เกี่ยวกับ 42 Bangkok

42 Bangkok เพื่อทุกคน สำหรับทุกคน

การเริ่มต้นของ 42 Bangkok

พวกเราคือทีมงานมืออาชีพด้านไอทีและการศึกษา

42 Bangkok ก่อตั้งโดย ศ.ดร. สุชัชวี สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ท่านได้รับแรงบันดาลใจในการนำแพล็ตฟอร์มการเรียนรู้ของ 42 จากการที่ได้เคยเยี่ยมชม Ecole 42 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนมีนาคม 2019 โมเดลการพัฒนาที่ไม่เหมือนใครนี้เน้นความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งพบว่ามีประสิทธิภาพมาก  

โปรแกรม 42 พัฒนาขึ้นจากทีมนักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ชั้นนำของประเทศฝรั่งเศส ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายหลักในการสร้างและพัฒนา Smart Citizens ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกวัย ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ  

42 Bangkok จึงถูกจัดตั้งขึ้น จากความร่วมมือกับ Ecole 42 Paris โดยเป็นสมาชิกใหม่ของ เครือข่าย 42 ซึ่งมีวิทยาเขตแล้ว 53 แห่งทั่วโลก และถือเป็นวิทยาเขตแรกในกลุ่มประเทศอาเซียน 

โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสถาบัน(KMITL) กับ Ecole 42 Paris ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

การก่อตั้ง 42Bangkok Campus

42Bangkok ใช้พื้นที่ชั้น 4 ของหอสมุดกลาง KMITL โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดหางบประมาณการจัดหาพื้นที่และอุปกรณ์ ตลอดจนการออกแบบซึ่งได้คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ร่วมกันออกแบบพื้นที่ภายใน 42Bangkok ด้วยแนวคิดเรื่องห้วงเวลาการพับตัวของ Wormholes (Concept of wormholes folding spacetime) โดยเริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2020 และเสร็จในวันที่ 19 มกราคม .. 2021 

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการพิเศษได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการของ 42Bangkok อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมี ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตตนาเสน รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้อำนวยการบริหาร (Executive Director) และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน 42Bangkok ในประเทศไทยโดยมีความร่วมมือกับ Ecole 42 Paris ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโดยคัดเลือกนักศึกษาผ่านการสอบออนไลน์ (มากกว่า 7,000 คน ผู้สมัครจากทั่วโลก) ซึ่งสุดท้ายเหลือผู้มีคุณสมบัติประมาณ 1,500 ราย  

ในปัจจุบัน 42Bangkok ยังคงเปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 

โลโก้ 42Bangkok

โลโก้และสัญลักษณ์

42Bangkok มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า42 บางกอก โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนพิเศษ 249 ลงวันที่ 12 ตุลาคม .. 2021 โดยมีสัญลักษณ์/โลโก้กำกับไว้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ของ 42Bangkok

ผศ.ดร.ชัยยันต์ เจตตนาเสน ผู้อำนวยการคนแรก 42Bangkok ได้ให้คำนิยามของวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง 42Bangkok ไว้ดังนี้

  1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมเมอร์/กำลังคนคอมพิวเตอร์/นักพัฒนาไอที เทคโนโลยีและนวัตกรรม และตอบสนองความต้องการในภาคอุตสาหกรรมระดับประเทศและระดับโลก
  2. เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถโดยได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบอุตสาหกรรม
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

42 Bangkok ตั้งเป้าที่จะผลิตโปรแกรมเมอร์และนักพัฒนาด้านไอทีที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ต้องการอย่างกว้างขวางทั่วโลก ผ่านรูปแบบการสอนที่ตอบสนองการเรียนรู้ในยุค Disruptive โดยแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยหรือสถานศึกษา ลดความจำเป็นในการใช้ระบบแบบเก่า และสะท้อนภารกิจของ KMITL ที่มุ่งขับเคลื่อนศักยภาพเยาวชนและบุคลากรให้พร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม และพิสูจน์ให้เห็นว่ นี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญในยุค Digital Disruption ของอุตสาหกรรมการศึกษาในประเทศไทย 

Coding School ที่ไม่เหมือนใคร

42Bangkok เป็นโรงเรียนเขียนโค้ด (Coding school) ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เราเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าเรียนได้โดยโดยไม่มีข้อกําหนดเบื้องต้นและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ทั้งสิ้น 

เงื่อนไขเดียวที่เรากำหนดคือ คุณต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ จากนั้นท่านจะได้ดื่มด่ำอย่างเต็มที่โปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาและสร้างโปรแกรมเมอร์ที่ดีที่สุด ในสถานที่ที่ ผู้เขียนโค้ดจะพบกับผู้อื่นที่เขียนโค้ด