ทีมงาน 42Bangkok

พบกับทีมงาน42 บางกอก

ผู้ก่อตั้ง

ผู้ก่อตั้ง 42 บางกอก และ ผู้ร่วมก่อตั้ง
SUCHATVEE SUWANSAWAT

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ผู้ก่อตั้ง 42 บางกอก
SUPAN TUNGJITKUSOLMUN

รศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น

ผู้ร่วมก่อตั้ง 42 บางกอก
SURIN KHOMFOI

ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย

ผู้ร่วมก่อตั้ง 42 บางกอก

ทีมผู้บริหาร

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก

รศ.ดร.ชัยยันต์ เจตนาเสน

อธิการ

ทีมวิชาการ

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก

MILIAUSHA VALIEVA

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและเทคนิค

ถึงดิน วิฆเนศ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

พรินดา เรืองเดช

ผู้จัดการ community

ทีมไอที

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก
PUMIDOL LEELERDSAKULVONG

ภูมิดล ลีเลิศสกุลวงษ์

วิศวกรซอฟต์แวร์

ภวินท์ มิ่งขวัญ

สนับสนุนไอที

กฤติน ช่วยพิเคราะห์

หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและการบูรณาการ

ฝ่ายสื่อสาร, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายรับสมัคร และ ฝ่ายสนับสนุน

42 Team เป็นสหสาขาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาระดับโลก

อัยนา ดุลยเสรี

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการตลาด

รุจิรัตน์ ทองแดง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและการกิจการนักศึกษา

อัจฉริยาพร พุ่มเจริญ

ฝ่ายสนับสนุนทางวิชาการและประชาสัมพันธ์

ธิดารัตน์ ประวิทย์สกุล

กราฟฟิคดีไซน์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์

Love coding ? Don't lose any more time!

Join 42 Bangkok, Zero Tuition, Zero Teachers, Zero Classes, 100% CODING