การออกแบบหลักสูตร

การออกแบบระบบการศึกษาเชิงนวัตกรรม

รูปแบบการศึกษาของเราเป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่ความเป็นเลิศในด้านการศึกษาเทคโนโลยี เราไม่เหมือนสถาบันการศึกษาทั่วไป หรือโปรแกรมการเรียนในอเมริกา และเรากําลังเป็นผู้นําด้านโปรแกรมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในประเทศอีกด้วย รู้ไหมอะไรทําให้เราแตกต่างจากที่อื่น?

การเรียนรู้แบบองค์รวม

42 Bangkok | KMITL

ไม่มีผู้สอน

ที่ 42 Bangkok ไม่มีครูหรืออาจารย์ แต่เรามีทีมวิชาการที่ดูแลหลักสูตรโดยจะนำเทคโนโลยีชั้นนําของอุตสาหกรรมในปัจจุบันบรรจุเข้าไปในโปรแกรมการเรียนด้วย เช่น blockchain หรือ machine learning ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้การจัดการตนเองและมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในการทํางานในอนาคต

พัฒนาตนเองด้วยการเล่นเกมส์!!

การให้คะแนนในรูปแบบ “เกรด” ไม่ใช่แรงจูงใจที่ดีที่สุด แต่ที่ 42 เราให้คะแนนโดยคิดจากประสบการณ์ในการทำโครงงานแต่ละระดับ ซึ่งเราได้รับแนวคิดนี้มาจากการเล่นเกมส์ ผู้เรียนจะได้พัฒนาความสามารถของพวกเขาผ่านการทำโครงงาน เมื่อทำโครงงานที่ได้รับมอบเสร็จสมบูรณ์จะปลดล็อกให้ผู้เรียนได้เข้าทำโครงงานถัดไป แต่ละโครงงานจะมีความต่อเนื่องกันและมีความสําคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีคะแนนตอบแทนที่สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน แนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความตั้งใจ และพยายามที่จะพัฒนาความสามารถของตนเองไปสู่อีกระดับ

ความเชี่ยวชาญกับจุดอ่อนของคุณ

การขจัดอุปสรรคด้านเวลา เช่น ผู้เรียนสามารถใช้เวลาได้มากเท่าที่ต้องการเพื่อที่จะฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับโครงงานหรือสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ในหนึ่งภาคการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนที่จะประสบความสำเร็จอย่างเดียวกันในระยะเวลาที่เท่ากัน ดังนั้นการกำหนดระยะเวลาของหลักสูตรจึงเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น ไม่ใช่ภาระผูกพันที่บังคับให้ต้องทำให้สำเร็จ

การเอาชนะความท้าทายกันเป็นกลุ่ม

เมื่อผู้เรียนไม่รู้จะจัดการปัญหายังไง พวกเขาจะถามเพื่อนที่เป็นผู้เรียนด้วยกัน สิ่งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญญาและทรัพยากรและจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนจะมีความภาคภูมิใจและความหลงใหลในงานของพวกเขาเมื่อพวกเขาสามารถแก้ปัญหาและทําโครงงานดังกล่าวเสร็จ พวกเขาอาจถูกขอให้ช่วยในบางจุดและสามารถให้คำตอบกับนักเรียนคนอื่น ๆ ได้

ไม่มีหลักสูตร

หลักสูตรของเรามีความยืดหยุ่นและอยู่บนพื้นฐานของการทำโครงงาน ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนจะไม่ถูกบังคับว่าต้องเรียนให้ครบทั้งหลักสูตรก่อนที่จะตัดสินใจแน่นอนว่าตนเองสนใจเรื่องอะไร

การเรียนรู้แบบ PEER-TO-PEER

ที่ 42 ไม่มีชั้นเรียนและไม่มีอาจารย์ ผู้เรียนจะต้องรับผิดชอบเพื่อความสําเร็จของตนเองและความสําเร็จของเพื่อนในกลุ่ม เพื่อที่จะได้มีความก้าวหน้าในโครงงานที่ทำร่วมกัน พวกเขาต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของกลุ่ม วิธีนี้จะทำให้ผู้เรียนแต่ละคนเป็นทั้งผู้ให้ข้อมูลและผู้รับข้อมูลสลับไปมาระหว่างการฝึกอบรมและการเรียนรู้ ซึ่งจะลบแนวคิดความสัมพันธ์แบบหัวหน้า-ลูกน้อง เนื่องจากวิธีนี้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มมีความสำคัญ มีหน้าที่รับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของโครงงานและความสําเร็จภายในกลุ่ม ซึ่งลักษณะนี้จะเป็นแบบเดียวกับการทำงานในองค์กร

ค้นหาความเป็นเลิศ

เมื่อผู้เรียนคุ้นเคยกับโครงงานแล้ว พวกเขาจะได้รับการสนับสนุนและถูกผลักดันให้พัฒนาความสามารถของตนเองให้เกินขีดจํากัดที่มีอยู่ เช่น หลังจากที่พวกเขาได้ทํางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางประเภท ระหว่างการฝึกงาน จะไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้เรียนของเราจะได้เห็นโครงงาน 42 ในมุมมองใหม่ไปจากเดิม ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงสามารถก้าวหน้าได้เร็วขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยเพื่อนร่วมชั้น

ไม่มีชั้นเรียน

โครงสร้างของหลักสูตรเราไม่ได้บังคับให้ผู้เรียนต้องเรียนตามเวลาและฟังการบรรยาย พวกเขามีอิสระที่จะเรียนรู้ในเวลาของตนเองเมื่อพร้อมและต้องเรียนรู้การจัดการตนเอง การจัดการเวลา และสร้างแรงจูงใจด้วยตนเอง

อุปสรรคด้านเวลา

ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตามจังหวะการเรียนรู้ของตัวเอง แนวคิดบางอย่างง่ายต่อการที่จะพัฒนาโดยสัญชาตญาณ ในขณะที่แนวคิดอื่น ๆ อาจต้องใช้ความพยายามมากขึ้นกว่าเดิม การเรียนรู้ที่ 42 แทบจะไม่มีอุปสรรคในเรื่องของเวลา เนื่องจากผู้เรียนไม่ได้ถูกจํากัดให้ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเพื่อนๆของพวกเขา ซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบดั้งเดิมที่ผู้เรียนที่มีการพัฒนาตนเองช้าจะทําให้คนอื่น ๆ ในกลุ่มมีการพัฒนาช้าลงไปด้วย

เมื่อทําตามหลักสูตรการศึกษาของ 42 เป็นเรื่องยากที่เรียนไม่ทันเพราะการเรียนในแต่ละขั้นตอนของหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นรายบุคคล

เรียนรู้วิธีการล้มเหลว

การไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีที่จะล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อเรียนรู้วิธียอมรับคําวิจารณ์ การฝึกงานและ / หรือการจ้างงาน หากผู้เรียนต้องหยุดเรียนชั่วคราวเป็นระยะเวลานานเมื่อกลับมาที่ 42 พวกเขาจะยังคงพบโครงงานของตัวเองตรงที่พวกเขาเคยหยุดไป

ก้าวสู่การเป็นอัจฉริยะอย่างสนุก

การไม่มีข้อจํากัดด้านเวลาช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีที่จะล้มเหลวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อเรียนรู้วิธียอมรับคําวิจารณ์ การฝึกงานและ / หรือการจ้างงาน หากผู้เรียนต้องหยุดเรียนชั่วคราวเป็นระยะเวลานานเมื่อกลับมาที่ 42 พวกเขาจะยังคงพบโครงงานของตัวเองตรงที่พวกเขาเคยหยุดไป

ได้เวลาไล่ตามความฝัน

เราสนับสนุนให้ผู้เรียนไล่ตามความฝันของพวกเขา ดังนั้นหากผู้เรียนค้นพบสาขาวิชาที่ชอบ พวกเขาก็สามารถขยายระยะเวลาในการเรียนรู้ในเรื่องนั้นต่อไปได้เกินกว่าที่โครงงานนั้นกำหนดระยะเวลาไว้ นอกจากนี้หากผู้เรียนต้องการใช้เวลาของพวกเขาในการพัฒนาความสามารถของตัวเอง ก็สามารถทำได้โดยการขยายระยะเวลาในการทำโครงงานที่ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้เจาะลึกลงไปในสาขาวิชาที่กําหนด

ควรสังเกตว่าโครงงานอาจมีวันที่ระบุไว้ว่าต้องทำให้เสร็จภายในระยะเวลาเท่าไร ซึ่งถือเป็นข้อจํากัดด้านเวลาที่ย่อมเกิดขึ้นจริงในโลกของการทํางานและเป็นเรื่องปกติที่การฝึกอบรมของพวกเขาจะถูกกำหนดไว้แบบนั้น

โปรแกรมของ 42 ได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างและเข้มงวด มีรูปแบบวิธีการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีความฝัน ความมุ่งมั่น และเป็นหลักสูตรที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลที่จะกลายเป็นนักพัฒนา และนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ต่อไป

โปรแกรมของ 42 ใช้วิธีการฝึกอบรมเฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันการศึกษาแบบดั้งเดิม ความมุ่งมั่นของเราในการออกแบบรูปแบบการศึกษาที่ไม่เหมือนใครนี้เกิดจากการวิจัยและการทดลองมากว่ายี่สิบกว่าปีในด้านการศึกษาการเขียนโปรแกรม ซึ่ง Nicolas Sadirac และทีมของเขาได้ออกแบบโปรแกรมของ 42 โดยมีแนวคิดวิธีการแบบ peer-to-peer และจากการพยายามมุ่งมั่นที่ต่อเนื่องของเรา ทําให้เกิดความสมบูรณ์แบบของรูปแบบการศึกษาที่ไม่เหมือนใคร

เราดึงดูดและสร้างคนให้มีคุณภาพ และมีความสามารถที่หลากหลาย พร้อมกับสร้างสรรค์แนวทางการเรียนรู้แบบเมื่อเจอกับอุปสรรคใหม่ๆ อยู่เสมอ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนและเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริงทั้งแบบทีมและส่วนตัว การได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและการใช้ทักษะในการแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมากในโลกปัจจุบันซึ่งมีการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมกับอาชีพของตนเองเมื่อพวกเขาสำเร็จการศึกษา

WE’RE NOT ALONE IN INNOVATING EDUCATION

42 Bangkok | KMITL

สิ่งที่โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สอน

ลองดู Mark Zuckerberg, Bill Gates, Jack Dorsey และคนอื่น ๆ ในภาพยนตร์สั้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ เรียนรู้วิธีเขียนโค้ด

ต้นแบบการศึกษา

Animation RSA (The Royal Society for the Encouragement of Arts) ที่ปรับให้เข้ากับการบรรยายของ Sir Ken Robinson เกี่ยวกับความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

การเรียนรู้ตามโครงงาน : อธิบาย

การ์ตูน RSA (The Royal Society for the Encouragement of Arts) ที่ปรับให้เข้ากับการบรรยายของ Sir Ken Robinson เกี่ยวกับความจําเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา

ไอเดียดีๆ มาจากไหน

การ์ตูนโดย Steven Johnson