ซีพีเอฟ (CPF)

กลุ่มบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารชั้นนำ

ซีพีเอฟ (CPF) ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร รวมถึงการปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น สุกร ไก่เนื้อ ไก่เนื้อ เป็ด กุ้ง และปลา ธุรกิจของ CPF แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจพื้นที่เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และธุรกิจอาหาร ตลอดจนการดำเนินการในธุรกิจร้านค้าปลีกและสินค้าโภชนาการ

"Virtual Hackathon by 42 Bangkok X CPF"