แอ็กซอนซ์ (Axons)

ผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (Agri-Tech)

AXONS เราเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ มุ่งเน้นให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนระบบงานด้านไอทีของธุรกิจภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่งและ การจัดจำหน่าย ให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ เสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ

"Virtual Hackathon by 42 Bangkok X CPF"